Keemiainstituudi põhimäärus

Kinnitatud TTÜ nõukogu otsusega 19.06. 2012 nr 89

1. Üldsätted

1.1 Keemiainstituut (edaspidi instituut) on TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna koosseisu kuuluv akadeemiline struktuuriüksus. Instituudi ingliskeelne nimetus on Department of Chemistry.
1.2 Instituut juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, TTÜ põhikirjast, TTÜ sise-eeskirjadest, käesolevast põhimäärusest (edaspidi põhimäärus) ja teistest õigusaktidest.
1.3 Põhimäärusega sätestatakse instituudi tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja ülesanded, struktuur, juhtimine, vara valdamine, tegevuse finantseerimine ning aruandlus ja kontroll.
1.4 Instituudi moodustab, kujundab ümber ja lõpetab TTÜ nõukogu.
1.5 Instituudil võib olla pitsat ja plank. Instituudil on õigus kasutada TTÜ sümboolikat, pitsatit ja planki vastavalt TTÜ-s sätestatud korrale.
1.6 Põhimääruse kinnitab ja seda muudab TTÜ nõukogu.

2. Tegevusvaldkonnad, eesmärk ja ülesanded

2.1 Instituudi tegevusvaldkonnad on: keemiateadus ja –tehnoloogia ning biotehnoloogia ja molekulaartehnoloogia.
2.2 Instituudi eesmärgiks on tagada oma tegevusvaldkondades TTÜ eesmärgi saavutamine.
2.3 Instituudi ülesanded on:
2,3.1 õppe-, teadus- ja arendustegevus põhimääruse punktis 2.1 nimetatud valdkondades;
2.3.2 teadmusteenuste, sh täiendusõppe teenuste osutamine;
2.3.3 õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu kindlustamine;
2.3.4 koostöö erialaliitude ja -seltsidega;
2.3.5 erialateadmiste levitamine;
2.3.6TTÜ, teaduskonna ja instituudi tegevuse tutvustamine üldsusele;
2.3.7 muude ülesannete täitmine vastavalt põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.

3. Struktuur ja juhtimine

3.1 Instituudi struktuuri kuuluvad järgmised üksused:
3.1.1 analüütilise keemia õppetool (inglise keeles Chair of Analytical Chemistry);
3.1.2 anorgaanilise keemia õppetool (inglise keeles Chair of Inorganic Chemistry);
3.1.3 bioorgaanilise keemia õppetool (inglise keeles Chair of Bioorganic Chemistry).
3.1.4 biotehnoloogia õppetool (inglise keeles Chair of Biotechnology).
3.1.5 molekulaartehnoloogia õppetool (inglise keeles Chair of Molecular Technology).
3.1.6 orgaanilise keemia õppetool (inglise keeles Chair of Organic Chemistry).
3.1.7 keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium (inglise keeles Laboratory of Chemical Analysis) 3.1.8 rohelise keemia õppetool (inglise keeles ERA Chair of Green Chemistry)
3.2Instituudi nõukogu (edaspidi nõukogu) on instituudi kollegiaalne otsustuskogu.
3.3 Nõukogu esimees on instituudi direktor. Nõukogu asjaajamist korraldab direktori nimetatud nõukogu sekretär, kes ei ole nõukogu liige.
3.4 Nõukogusse kuuluvad:
3.4.1 direktor;
3.4.2 instituudi kooseisus olevate üksuste juhid;
3.4.3 instituudi töötajate kaks esindajat;
3.4.4 direktori kutsutud kaks kuni viis välisliiget, neist vähemalt üks väljastpoolt TTÜ-d.
3.5 Nõukogu liikmeks võivad kandideerida instituudi kõik töötajad. Valimisõigus on kõikidel instituudi töötajatel.
3.6 Instituudi töötajate esindaja valitakse nõukogusse instituudi töötajate üldkoosolekul salajasel hääletamisel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 instituudi koosseisust. Valituks osutuvad kandidaadid, kes hääletamise tulemusel said enim hääli.
3.7 Kui instituudis on alla 20 töötaja, on töötajate esindusnormiks üks esindaja. Kui instituudis on 20 või enam töötajat, on töötajate esindusnormiks kaks esindajat.
3.8 Nõukogu liikmete volituste aeg on õppeaasta algusest kuni järgmise õppeaasta alguseni. Nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul dekaan.
3.9 Nõukogu:
3.9.1 kinnitab instituudi õppe-, teadus- ja arendustegevuse arengusuunad;
3.9.2 teeb teaduskonna nõukogule ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmiseks, sh instituudi struktuuri kuuluvate üksuste moodustamiseks ja muutmiseks;
3.9.3 teeb teaduskonna nõukogule ettepanekuid korraliste professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamiseks;
3.9.4 valib direktori kuni viieks aastaks TTÜ nõukogu sätestatud korras;
3.9.5 kuulab ära ja kinnitab instituudi direktori ja üksuste juhtide aruanded vähemalt üks kord õppeaastas;
3.9.6 kooskõlastab instituudi eelarve projekti TTÜ nõukogu sätestatud korras ja kontrollib eelarve täitmist;
3.9.7 otsustab muid küsimusi tulenevalt käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
3.10 Nõukogu kutsub kokku ja istungit juhib nõukogu esimees.
3.11 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 koosseisust. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.12 Nõukogu istungi protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja nõukogu sekretär.
3.13 Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord semestris.
3.14 Instituudi tööd juhib direktor.
3.15 Direktorit asendab tema äraolekul õigusaktides sätestatud korras nimetatud isik, kellel on kõik õigusaktidest tulenevad direktori õigused ja kohustused.
3.16 Direktor:
3.16.1 korraldab instituudi õppe-, teadus-, ja arendustegevust ning selle taseme hindamist kooskõlas TTÜ õigusaktidega;
3.16.2 vastutab instituudi arengu eest ning annab aru instituudi ja teaduskonna nõukogule ning dekaanile;
3.16.3 esindab TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
3.16.4 juhib nõukogu tööd;
3.16.5 koordineerib instituudi üksuste tegevust;
3.16.6 annab oma pädevuse piires korraldusi;
3.16.7 teeb rektorile kooskõlastatult dekaaniga ettepanekuid instituudi üksuste juhtide nimetamiseks;
3.16.8 vastutab instituudi eelarve täitmise eest, koostab instituudi eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande ning esitab instituudi nõukogule kord poolaastas informatsiooni eelarve täitmisest;
3.16.9 vastutab õigusaktide täitmise eest instituudis;
3.16.10 teeb tööandja esindajale ettepanekuid instituudi töötajatega töölepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja ülesütlemiseks ning töötasu määramiseks, hoiatuste tegemiseks ja töötajate motiveerimiseks;
3.16.11 kinnitab instituudi töötajate ametijuhendid;
3.16.12 vastutab instituudi kasutuses oleva TTÜ vara valdamise, kasutamise ja säilimise eest;
3.16.13 täidab dekaani, rektori, prorektorite ja vastutusala direktorite ning TTÜ nõukogu poolt nende pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid;
3.16.14 vastutab instituudile pandud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;
3.16.15 täidab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
3.17 Instituudi koosseisu kuuluvad õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad. Instituudi koosseisu kinnitab finantsdirektor direktori ettepanekul kooskõlastatult dekaaniga.
3.18 Instituudi akadeemilise personali ametikohad täidetakse TTÜ nõukogu sätestatud korras.
3.19 Õppetooli tööd korraldab direktori ja dekaani ettepanekul professorite hulgast viieks aastaks rektori nimetatud õppetooli juhataja. Kui õppetooli juhatajaks pole võimalik nimetada professorit, võib rektor instituudi direktori ja dekaani ettepanekul kuni kolmeks aastaks nimetada õppetooli hoidja.
3.20 Õppetooli juhataja põhiülesandeks on õppetooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse, sh doktoriõppe, korraldamine ning õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu kindlustamine.
3.21 Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratooriumi põhiülesandeks on teadus- ja katsetegevus keemilise analüüsi valdkonnas. Laboratooriumi tööd korraldab laboratooriumi juhataja, kelle nimetab rektor. Ettepaneku laboratooriumi juhataja nimetamiseks teeb instituudi direktor kooskõlastatult dekaaniga.

4. Vara ja finantseerimine

4.1 Instituudi kasutuses olev vara on TTÜ vara ja TTÜ kasutusse antud vara.
4.2 Instituut valdab ja kasutab vara kooskõlas põhimäärusega ja TTÜ sise-eeskirjadega.
4.3 Instituut kasutab oma tegevuse finantseerimiseks riigieelarvelisi, riigieelarveväliste teenuste osutamisest ning sihtotstarbeliselt laekunud vahendeid.
4.4 Instituudil on eelarve, mis on TTÜ eelarve osa.
4.5 Instituudi eelarvevahendite käsutajaks on direktor ja teised isikud vastavalt TTÜ õigusaktidele.
4.6 Instituudi eelarve koostamine ja muutmine toimub vastavalt TTÜ eelarve-eeskirjale.

5. Aruandlus ja kontroll

5.1 Instituudi aruandlus toimub õigusaktidega sätestatud korras.
5.2 Instituudi majandustegevust kontrollivad TTÜ nõukogu määratud korralised ja erakorralised revisjonid ning siseauditi osakond.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate