Keemiainstituudi ajalugu

Keemiainstituut sai 2007. a 15-aastaseks

1. Eellugu. Järjepideva keemia ning keemiatehnoloogia õpetamise algusaastaks tänapäeva TTÜ-s tuleks pidada aastat 1919 ja kõrgkooli tasemel õpetamise alguseks aastat 1936.

2. Keemiainstituut keemiateaduskonna üksusena, aastad 1992-2002. 1992. a korraldati ümber tehnikaülikooli akadeemiline struktuur. Seda aastat võib pidada praeguse keemiainstituudi asutamise aastaks. Töö põhivaldkonnad: anorgaaniline, analüütiline, füüsikaline, orgaaniline ja biokeemia.

3. Keemiavaldkonnaga seotud ümberkorraldused TTÜ-s 2002. aastal. 2002. aastal toimus asutuse Keemia Instituut integreerimine TTÜ struktuuri ning keemiavaldkonna jagunemine kahe teaduskonna vahel. Reorganiseeritud keemiainstituut läks loodud matemaatika-loodusteaduskonna koosseisu.

4. Keemiainstituut matemaatika-loodusteaduskonna üksusena, alates aastast 2002. Õppe-, teadus- ja arendustöö oma kompetentsi põhivaldkondades: anorgaanilise, analüütilise, orgaanilise, ja bioorgaanilise keemia ning biotehnoloogia ja molekulaartehnoloogia õppetoolides.

5. Uurimistöö õppetoolides: Teadustöö põhisuunad: *teoreetiline ja arvutuskeemia, *instrumentaalanalüüs keemias, *orgaaniline süntees, *loodusühendite keemia ja biokeemia, *biotehnoloogilised protsessid, *molekulaar- ja nanotehnoloogiad.

Eellugu

1918. aastal asutatud Eesti Tehnika Seltsi insenerikool kujundati sügisel 1919 ümber Tallinna Tehnikumiks. Siis loodi ka tehnilise keemia osakond. 1923. aastal alustas Tallinna Tehnikumis tööd Riiklik Katsekoda. Kesksel kohal oli siin kohalike loodusvarade kasutamine, kuid viljeldi ka süvateadust, eesotsas keemiaprofessor Paul Kogermaniga.

1936. aastal sai Tallinna Tehnikumist tehnilise ülikooli staatuses olev Tallinna Tehnikainstituut, mis 1938 nimetati Tallinna Tehnikaülikooliks. Aastatel 1941 ja 1944-1989 oli tehnikakõrgkooli nimi Tallinna Polütehniline Instituut (TPI). Sellest kõrgkoolist on alanud tuntud keemikute nagu Agu Aarna, Tullio Ilomets, Endel Lippmaa, Viktor Palm, Mihkel Veiderma jt maailmamainega teadlasteks kujunemise tee.

Seega keemikute ettevalmistamine Tehnikaülikoolis omab pikaajalisi traditsioone. Järjepideva keemia ja keemiatehnoloogia õpetamise algusaastaks tänapäeva TTÜ-s tuleks pidada aastat 1919 ja kõrgkooli tasemel õpetamise alguseks aastat 1936. Kooskõlas tehnikakõrgkooli olemusega seondus siinne uurimistöö rakenduslike suundade arendamisega, seejuures suurel määral Eesti loodusvarade (fosforiidid, põlevkivid) tehnoloogiaga. Nõukogude perioodi lõpuks olid keemiateaduskonnas välja kujunenud looduslike fosfaatide keemia ja tehnoloogia (M. Veiderma), resortsiinaldehüüdvaikude (liimide) saamine (P. Christjanson), insenerensümoloogia (A. Köstner), keemilise tehnoloogia protsesside (E. Siirde), keskkonnaanalüütika (H. Hödrejärv) ning fototundlike ja juhtivate polümeersete materjalide (A. Öpik, E. Mellikov) arendamine.

Alates Eesti suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisest novembris 1988 hakati ette valmistama ka õppe- ja teadustegevuse reforme. Teaduste Akadeemia ja Haridusministeeriumi aktiivsel eestvedamisel asuti läbi viima ümberkorraldusi, mille eesmärgiks oli Eesti teaduskorralduse vastavusse viimine rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemiga, teadlaskonna arvuline vähendamine ja koondamine ülikoolide süsteemi.

Keemiainstituut keemiateaduskonna üksusena, aastad 1992-2002

Eesti taasiseseisvumisega kaasnenud muudatused tingisid ka Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ümberorienteerimise väikeriigi vajadustele ja võimalustele. 1991 algas üleminek ainesüsteemsele õppele. 1992. a korraldati ümber tehnikaülikooli akadeemiline struktuur. Seda aastat võib pidada praeguse keemiainstituudi asutamise aastaks. See moodustati keemiateaduskonna raames tollaste kateedrite ja laboratooriumide reorganiseerimise teel, kusjuures siia koondati keemia alusvaldkonnad: anorgaaniline, analüütiline, orgaaniline, füüsikaline ja biokeemia.

Instituudi asukohaks sai TTÜ peahoone, Ehitajate tee 5. Töötajate arv ulatus 50-ni või veidi üle, neist akadeemiline personal 30-35. Direktor oli 1992-1997 vanemteadur Rein Kuusik ja 1997-2004 professor Margus Lopp. Töö jagunes esialgu viie õppetooli vahel:

 • anorgaanilise ja analüütilise keemia õppetool (dotsent H. Hödrejärv 1992-1994, prof M. Veiderma 1994-1997, prof M. Kaljurand alates 1997); alates 1998 on see analüütilise keemia õppetool,
 • üldkeemia õppetool (dotsent M. Põldme 1992-1998), mis 1998 reorganiseeriti anorgaanilise ja üldkeemia õppetooliks (prof T. Tamm alates 1998),
 • füüsikalise keemia õppetool (prof A. Öpik alates 1987),
 • orgaanilise keemia õppetool (prof Ü. Lille 1992-1997, prof M. Lopp alates 1997),
 • biokeemia õppetool (prof R. Vilu alates 1992).
TTÜ keemiainstituut hakkas üha enam tegema koostööd TA Keemia Instituudiga. Kohakaasluse korras hakkasid TTÜ-s õpetama TA Keemia Instituudi silmapaistvad teadlased (Ü. Lille, M. Kaljurand, I. Järving, I. Martin, O. Parve, M. Lopp, T.Kanger ja N. Samel), kellest mitmed valiti ka õppetooli professori positsioonile. See aitas tõsta õpetamise taset keemiateaduskonnas keemia põhikursuste, hiljem ka kraadiõppe osas. Koos uute professoritega tuli kaasa ka vastav alusuuringute temaatika: instrumentaalanalüüsi meetodite arendamine (M. Kaljurand), orgaaniline peensüntees (M. Lopp) ja bioaktiivsete ühendite keemia (Ü. Lille, N. Samel).

Uue ülikooliseaduse ja teaduskorralduse seaduse vastuvõtmine Riigikogus tõi kaasa olulisi muudatusi ülikoolides. 1995. aastast viidi sisse 4-aastane bakalaureuseõpe. Rahaliste vahendite nappus tingis madalad palgad ja töötajaskonna vähenemise. Teadustöö rahastamisel mindi üle projektipõhisele süsteemile: 1998. a juurutati sihtfinantseerimine teadusteemade alusel, sellele lisandusid uurimistoetused (ETF grandid) ja lepingud. 2001. aastal viidi läbi teadustöö rahvusvaheline evalveerimine. Hinded keemiainstituudi teadusgruppidele olid väga head: good - excellent.

1998-2002 oli instituudi nimetus alus- ja rakenduskeemia instituut.

Keemiavaldkonnaga seotud ümberkorraldused TTÜ-s 2002. aastal

2002. aastal toimus TTÜ keemiateaduskonna õppe- ja teadustöö ümberkorraldamine ning keemiavaldkonna jagunemine kahe teaduskonna vahel. Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna kompetentsi lülitati keemiatehnoloogia ja materjaliteaduste suunad: keemiatehnika, materjaliteaduse (sh ka füüsikalise keemia õppetool), polümeermaterjalide, toiduainete ja põlevkivi instituudid ning materjaliuuringute keskus. Loodud matemaatika-loodusteaduskonna koosseisu viidi osa alus- ja rakenduskeemia instituudist (28 töötajat) ja see nimetati taas keemiainstituudiks. Seejuures toimus õppetoolide reorganiseerimine ja tegevuse lõpetanud asutuse Keemia Instituut (1947-2002) integreerimine TTÜ struktuuri. Keemia Instituudi kolm teadusosakonda (kokku 41 töötajat) - analüütilise, orgaanilise ja bioorgaanilise keemia osakonnad - liideti keemiainstituudi vastavate õppetoolidega.

Tabel. Seoses reorganiseerimisega töötajate ja uurimisprojektide liikumine alus- ja rakenduskeemia instituudist (ARKI) ja asutusest Keemia Instituut (KI)

Töötajaid ARKIst Töötajaid KIst Teemad ARKIst Teemad KIst ETF grandid ARKIst ETF grandid KIst Lepingud ARKIst Lepingud KIst
Keemia- ja
materjalitehnoloogia
teaduskonna
instituutidesse
20 6 3 2 6 7 2 3
Matemaatika-
loodusteaduskonna
keemiainstituuti
28 41 1 5 3 15 5 2

Nii kujunesid praeguse keemiainstituudi struktuur ja tegevussuunad. Oluliselt kasvas heatasemelise teadustöö osakaal ja koos sellega ka võimalused teaduspõhiseks õppetegevuseks, seda eriti kraadiõppe juhendamise ning materiaalse baasi kvaliteedi osas. Tegevuse lõpetanud asutusel Keemia Instituut ei ole de jure seost praeguse TTÜ keemiainstituudiga, kuigi de facto läks kolme osakonna teaduspotentsiaal üle TTÜ keemiainstituuti.

Keemiainstituut matemaatika-loodusteaduskonna üksusena, aastad alates 2002

Instituudi koosseisus on analüüsilabor ja kuus õppetooli, millel on välja kujunenud vastavad teadustöö põhisuunad:
 • analüütilise keemia õppetool: instrumentaalanalüüs keemias, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Mihkel Kaljurand,
 • anorgaanilise keemia õppetool: teoreetiline ja arvutuskeemia, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Toomas Tamm,
 • bioorgaanilise keemia õppetool (loodud 2001): loodusühendite keemia ja biokeemia, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Nigulas Samel,
 • biotehnoloogia õppetool: biotehnoloogilised protsessid, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Raivo Vilu,
 • orgaanilise keemia õppetool: orgaaniline süntees, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Margus Lopp,
 • molekulaartehnoloogia õppetool (loodud 2004): molekulaar- ja nanotehnoloogiad, õppetooli juhataja ja suuna juht prof Mati Karelson,
 • keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium, juhataja dr Anu Viitak.
Õppetoolide kompetentsi kuulub vastavate keemia põhikursuste õpetamine anorgaanilise, analüütilise, orgaanilise ja bioorgaanilise keemia ning biotehnoloogia alal kogu ülikooli vajaduste ulatuses. Magistri- ja doktoriõppe tasemel on võimalik valida paljude süva- ja erikursuste vahel vastavalt õppetoolide spetsiifikale. Praegu toimub üliõpilaste vastuvõtt 2002. a käivitunud uute (kolm aastat bakalaureuse- ja kaks aastat magistriõpet) õppekavade "Rakenduskeemia ja biotehnoloogia" alusel. Filosoofiadoktori kraadi saab nelja-aastase "Keemia ja geenitehnoloogia" kava lõpetamise järel.

Tabel. Keemiainstituut arvudes

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PhD kaitsmised 2 1 3 2 4 3 4 0 7 3 5 7 3 4
MSc kaitsmised 77 2 6 16 417 14 11 13 9 14 13 15

Tunnustus instituudi õppe- ja teadustööle kinnitab kõrget taset. Igal aastal on kaitstud 2-4 doktoritööd. Eesti Vabariigi aastapreemiad keemia ja molekulaarbioloogia alal eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud teadustööde eest on saanud:

 • 2002. a tööde tsükli "Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes" eest teadlaskollektiiv Nigulas Samel (kollektiivi juht), Ivar Järving, Reet Koljak, Karin Valmsen ja Külliki Varvas.
 • 2004. a teadustööde tsükli "Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid" eest Margus Lopp (kollektiivi juht), Tõnis Kanger ja Anne Paju.
 • 2007. a teadustööde tsükli "Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis" eest Mihkel Kaljurand (kollektiivi juht), Mihkel Koel ja Merike Vaher.
 • 2011. a määrati riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest Ülo Lillele
Keemiainstituut on korraldanud rahvusvahelisi teaduskonverentse:
 • 1-5 juuni 2005 toimus TTÜ-s rahvusvaheline sümpoosion: Teadmistepõhised materjalid ja tehnoloogiad jätkusuutlikus keemias (projekti juht dr Mihkel Koel).
 • 26.-29. juuni 2006 toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents Balticum Organicum Syntheticum 2006 (Tallinna orgkomitee esimees prof Margus Lopp).
 • 23.-25. aprill 2007 toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents Potential of Lactobacillus in Northern European cheeses, (Tallinna orgkomitee esimees Dr Tiiu-Maie Laht).
 • 14-17 juuni, 2009: 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology (Põhja- ja Baltimaade sümpoosium looduslike orgaaniliste ainete alal keskkonnas ja tehnoloogias). Tallinn; TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor Viia Lepane
 • 26-29 august, 2009: NoSSS 2009, the 5th Conference by Nordic Separation Science Society (Põhjamaade Lahutusmeetodite Ühingu 5. konverents) – Tallinn; TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor prof Mihkel Kaljurand
 • 26-29 august 2009: Meeting of Nordic Baltic Network in Cristal Engineering and Supramolecular Materials (Põhja- ja Baltimaade võrgustiku seminar kristallitehnoloogia ja supramolekulaarsete materjalide alal). Tallinn. TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor prof Toomas Tamm
 • Rahvusvaheline teaduskonverents Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012) toimus TTÜ-s 1.-4. juulil 2012. (Tallinna orgkomitee esimees prof Margus Lopp).
 • International Conference on Materials and Technologies for Green Chemistry. Tallinn 05.-09.09.2011. (Projekti juht dr Mihkel Koel).
Alates 01.09.2004 asus professor Margus Lopp matemaatika-loodusteaduskonna dekaani kohale ja instituudi direktoriks valiti professor Mihkel Kaljurand.

Jaanuaris 2005 koliti vastselt ümberehitatud ja sisustatud TTÜ Loodusteaduste majja Akadeemia tee 15 (üldpind 6600 m2, sellest keemiainstituudi kasutuses enam kui pool). Senise olulise puudujäägi uue teadusaparatuuri muretsemise osas aitas korvata Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) infrastruktuuri arendamise projekt "TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamine 2005-2008", mille toel sai instituut muretseda hädavajalikku kaasaegset aparatuuri ja seadmeid.

Uurimistöö õppetoolides (populaarteaduslikult)

Koostas Elvi Muks

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate