YKI0130 Keemia ja materjaliõpetus
Kevadsemester 2019/2020


Õppeaine eesmärk

Õppeaine on hädavajalik kõikidele tehnika valdkonna suundadele kõrg- ja ülikoolides ning samuti paljudele majandusvaldkonna suundadele ülikoolides. Ainete ja materjalide kasutamisel peab teadma nende peamisi tüüpilisi omadusi, nende mõju ümbritsevale keskkonnale (ainetele, materjalidele, elusorganismidele) ja vastupidi - keskkonna (atmosfäär, looduslikud veed, enamkasutatavamad ained, temperatuur, valgus, elusorganismid jt.) toimet neile. Äärmiselt oluline on erinevate materjalide kokkusobi(matus)vus kasutamisel konkreetsetes tingimustes. Ka juhtudel, kus arvatakse, et keemia probleemidega otseselt ei tegeleta, ollakse, sõltumata oma tahtest ja tegevusest, seotud keemiaga, sest kõikjal ümbritsevad meid ained ja materjalid, leiavad aset ainete ja materjalide muundumised.

Maht: 6,0 AP, s.h. auditoorne töö nädalatundides: 2 - 1 - 1

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), praktikumidest (6, üle nädala) ja harjutustundidest (6, üle nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd ja kontrolltöö (eksami eeldus on 51 punkti 100-st), mis annavad eksamieelduse; sooritada kontrolltöö harjutustundide raames (eksami eeldus on 12 punkti 30-st) ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös (s.o. 12 -30) ja eksamil (ülesannete eest max 20 punkti ja teooria eest 50 punkti) saadud punktide summa alusel. Lisapunkte saab loengutest osavõtu eest (kõikidest loengutest osavõtt annab max 10 lisapunkti eksamitööle). Hindamiskriteeriumid leiab õppejõu leheküljelt.


LOENGUD

Õppematerjalid, teated, hinded, jm leiate õppejõu leheküljelt:
  • Viia Lepane (EARB41 ja 42, LARB41; teisipäeviti kell 13:45 SCI-109)


TEATED

NB! ALates 2021 õppeaasta kevadsemestrist seda lehekülge enam ei uuendata. Kõik õppematerjalid on Moodlis!
2020 õppeaasta kevadsemestril on 2 laboratoorse töö sooritamise järjekord muudetud. 18. märtsil sooritatakse Metalli massi määramine (töö nr. 5); 1. aprillil Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine (töö nr.4)
Seoses eriolukorraga jääb 18. märtsi praktikum ära. Uus toimumisaeg selgub peale eriolukorra lõppu. Kellel võimalik võib saata eelnevate praktikumide esitamata protokollid erandkorras elektroonselt õppejõu e mailile.
6. praktikumi töö toimub virtuaalselt, katsete videod on üleval Moodlis.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate