YKI0150 Üldine keemia
Sügissemester 2020/2021

Viia Lepane (loengud, praktikumid)
Kaie Laane (praktikumid, harjutustunnid)


Õppeaine eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda teadmisi keemia põhiseadustest ja -printsiipidest gaasiliste, vedelate ja tahkete ainete iseloomulike omaduste valdkonnas. Arendada süsteemse mõtlemise, ülesannete lahendamise ja laboratoorse töö oskusi, oskust seostada teoreetilisi teadmisi praktikaga.
Aine sisu: Keemia põhimõisted ja põhiseadused. Aatomi ehitus ja selle seos perioodilisussüsteemiga. Keemiline side, molekulide kuju ja struktuur. Aine agregaatolekud. Gaasid, vedelikud ja tahkised ning nende omadused. Keemiliste reaktsioonide seaduspärasused. Termodünaamika seadused. Keemiline tasakaal ja – kineetika. Lahused ja vesi. Elektrokeemia. Korrosioon ja korrosioonikaitse.
Lisaks õpetatakse harjutustundides- moolarvutust, saagise, kadude, lisandite arvestamist keemilistes reaktsioonides, arvutusi gaasiliste ainetega ja lahuste valmistamisega; redoksreaktsioonide tasakaalustamist.
Praktikumides tutvutakse ainete lahustamise ja keemiliste omadustega, vee kareduse, pH mõiste ja määramisega, reaktsiooni kiiruse määramisega, redoksprotsesside, korrosiooni, ning gaasiliste ainete omadustega.

Maht: 6,0 AP, s.h. auditoorne töö nädalatundides: 2 - 1 - 1

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), praktikumidest (7, üle nädala) ja harjutustundidest (6, üle nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on vaja sooritada praktilised tööd, vormistada protokollid ja kontrolltöö (eksami eeldus on 61 punkti 100-st), mis annavad eksamieelduse; sooritada kontrolltöö harjutustundide raames (eksami eeldus on 15 punkti 30-st) ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne saadakse kontrolltöö (s.o. 15 -30) ja eksamitöö (kuni 70 punkti) tulemuste liitmisel saadud punktide summa alusel. Märkus: lisapunkte eksamitööle on võimalik saada võttes aktiivselt osa loengutest (max 10 punkti kui osaletud kõikides loengutes).

 • Hindamine


  LOENGUD

  Loengud toimuvad esmaspäeviti loodusteaduste majas auditooriumis 109 (SCI-109) algusega kell 12:00.


  Loengukonspekt


  • 1. loeng Keemia põhimõisteid ja põhiseadusi (PDF)
  • 2. loeng Aatomi ehitus ja selle seos perioodilisussüsteemiga (PDF)
  • 3. loeng Keemiliste elementide perioodilised omadused. Keemiline side ja molekuli ehitus (PDF)
  • 4. loeng Molekulorbitaalide meetod (PDF)
  • 5. loeng Molekulidevahelised jõud. Gaasid (PDF)
  • 6. loeng Vee karedus ja selle kõrvaldamine. Vee tehnoloogia. (PDF)
  • 7. loeng Faasidiagrammid. Vedelikud. Vedelike ja vee peamised omadused. pH (PDF)
  • 8. loeng Lahused (PDF)
  • 9. loeng Lahuste omadused. Dissotsiatsioon. Hüdrolüüs.(PDF)
  • 10. loeng Koordinatiivühendid. Amorfsed tahkised (PDF)
  • 11. loeng Kristalsed tahkised. Metallid ja sulamid. (PDF)
  • 12. loeng Keemilise reaktsiooni tasakaal ja kiirus (PDF)
  • 13. loeng Keemiliste reaktsioonide seaduspärasused. Reaktsiooni soojusefekt, termokeemia põhimõisted (PDF)
  • 14. loeng Keemilised reaktsioonid (PDF)
  • 15. loeng Elektrokeemia (PDF)
  • 16. loeng Korrosioon ja selle tõrje (PDF)
 • TEATED

  Praktikumi rühmadesse registreerimine toimub esimesel loengul 31. augustil kell 12:00 SCI-109 ja praktikumis.
  Kursuse materjalid on kättesaadavad Moodle's. Vajalik registreerimine. Selleks vajaliku võtme saate õppejõult.  PRAKTIKUMIJUHENDID


  HARJUTUSTUNDIDE MATERJALID

  Anorgaanilise keemia nomenklatuur [Eesti keeles]
  Harjutustund 1: Moolarvutusülesanded [Eesti keeles]
  Harjutustund 2: Lahused [Eesti keeles]
  Harjutustund 3: Redoksreaktsioonid [Eesti keeles]
  Harjutustund 4: pH arvutused [Eesti keeles]
  Harjutustund 5: Gaasid [Eesti keeles]
  Harjutustund 6: Termokeemia [Eesti keeles]
  Kordamisülesanded kontrolltööks [Eesti keeles]


  Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
  Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  ENG | EST
  Siseveeb | ÕIS | Kontakt
  (new) validate