Kaitstud doktoritööd

2013

Aram Kazarjan – 25.01.2013
Development and production of extruded food and feed products containing probiotic microorganisms
(Probiootilisi mikroorganisme sisaldavate ekstrudeeritud toiduainete ja loomasöötade tootmistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine) Juhendaja professor Raivo Vilu

Tiina Krisciunaite – 04.04.2013
A Study of Milk Coagulability
Piima kalgendatavuse uurimine
Juhendajad professor Raivo Vilu ja dr Tiiu-Maie Laht

Tuuli Levandi – 15.04.2013
Comparative study of cereal varieties by analytical separation methods and chemometrics
Teraviljasortide võrdlev uurimus analüütiliste lahutusmeetodite ja kemomeetria abil
Juhendajad: dr Merike Vaher ja professor Mihkel Kaljurand

Natalja Kabanova – 19.04.2013
Development of Microcalorimetric Method for Studies of Fermentation Processes
Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks
Juhendaja professor Raivo Vilu

Allan Niidu – 06.09.2013
Synthesis of cyclopentane and tetrahydrofuran derivatives.
Tsüklopentaanide ja tetrahüdrofuraanide süntees
Juhendajad: prof Lopp, Margus; dr Paju, Anne

Irina Stulova – 25.09.2013
The Effects of Milk Composition and Treatment on the Growth of Lactic Acid Bacteria.
Piima koostise ja töötlemise mõju piimhappebakterite kasvule.
Juhendaja prof Raivo Vilu

Kerti Ausmees – 15.11.2013
Synthesis of Heterobicyclo[3.2.0]heptane Derivatives via Multicomponent Cascade Reaction.
Heterobitsüklo[3.2.0]heptaanide süntees multikomponentse kaskaadreaktsiooniga
Supervisors: Prof Tõnis Kanger and Dr Kadri Kriis

2012

Indrek Reile – 15.03.2012
3-Alkylcyclopentane-1,2-diones in asymmetric oxidation and alkylation reactions
3-Alküültsüklopentaan-1,2-dioonid asümmeetrilistes oksüdeerimis- ja alküleerimisreaktsioonides
Juhendaja: prof Margus Lopp

Külliki Krabbi - 06.06.2012
Biochemical diagnosis of classical galactosemia and mucopolysaccharidoses in Estonia
Klassikalise galaktoseemia ja mukopolüsahharidooside biokeemiline diagnostika Eestis
Juhendajad: Katrin Õunap, PhD (Tartu Ülikooli Kliinikum) ja Tiiu-Maie Laht, PhD (TTÜ keemiainstituut)

Olga Gavrilova - 26. oktoobril 2012
Application and Elaboration of Accounting Approaches for Sustainable Development
Jätkusuutliku arengu arvestusmeetodite arendamine ja rakendamine
Juhendaja Raivo Vilu, keemiainstituut, biotehnoloogia professor

Ranno Nahku – 7.11.2012 kell 13:00 Akadeemia tee 15 auditoorium VIII-109.
Validation of critical factors for quantitative characterisation of bacterial physiology in accelerostat cultures
Kriitiliste faktorite valideerimine bakterite füsioloogia uurimiseks akselerostaatsetes kultiveerimiseksperimentides
Juhendaja prof Raivo Vilu ja dr Kaarel Adamberg

Petri-Jaan Lahtvee – 12.11.2012 kell 11:00 Akadeemia tee 15 auditoorium VIII-109.
Quantitative Omics-Level Analysis of Growth Rate Dependent Energy Metabolism in Lactococcus lactis
Kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuv Lactococcus lactis’e energiametabolismi analüüs
Juhendaja prof Raivo Vilu ja dr Kaarel Adamberg

2011

Tatjana Knjazeva – 17.03.2011
New approaches in capillary electrophoresis for separation and study of proteins
Kapillaarelektroforeesi uued lahendused valkude lahutamisel ja uurimisel
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Andrus Seiman – 29.06.2011
Point-of-care analyser based on capillary electrophoresis
Kapillaarelektroforeesil põhinev kaasaskantav analüsaator
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Monika Mortimer – 16.08.2011
Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic organisms
Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel
Juhendaja prof Margus Lopp ja dr Anne Kahru

Natalja Makarõtševa – 23.08.2011
Analysis of organic species in sediments and soil by high performance separation methods
Orgaaniliste ainete analüüs sette ja mulla proovides kõrgefektiivsete lahutusmeetodite abil
Juhendaja dotsent Viia Lepane

Kersti Tepp – 7.10.2011
Molecular system bioenergetics of cardiac cells: quantitative analysis of structure function relationship.
Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südameraku struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs
Juhendajad prof Raivo Vilu ja prof Valdur Saks

Anna-Liisa Peikolainen – 10.10.2011
Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist
Organic Aerogels Based on 5-Methylresorcinol
Juhendaja dr Mihkel Koel

Jelena Gorbatšova - 21.11.2011
Development of methods for the CE analysis of plant phenolic compounds and vitamins
Kapillaarelektroforeesil põhinevate meetodite väljatöötamine taimsete fenoolsete ühendite ja vitamiinide analüüsiks
Juhendaja prof Mihkel Kaljurand

2010

Marju Laars - 25.11.2010
Asymmetric Organocatalytic Michael and Aldol Reactions Mediated by Cyclic Amines)
Asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli ja aldoolreaktsioon tsükliliste amiinide toimel
Juhendaja: prof Tõnis Kanger

Kristin Lippur - 16.04.2010
Asymmetric Synthesis of 2,2’-Bimorpholine and its 5,5’-Substituted Derivatives
2,2’-bimorfoliini ja selle 5,5’-asendatud derivaatide asümmeetriline süntees
Juhendaja: prof Tõnis Kanger

Kati Helmja - 12.03.2010
Determination of phenolic compounds and their antioxidative capability in plant extracts
Meetodid fenoolsete ühendite määramiseks ja nende antioksüdatiivsuse hindamiseks
Juhendajad: prof Mihkel Kaljurand ja dr Merike Vaher

2008

Vilja Mardla - 09.05.2008
Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine antiagregatiivsete ainete kombineerimisega (Inhibition of Platelet Aggregation with Combination of Antiplatelet Agents)
Juhendaja dr Gennadi Kobzar

Ly Villo - 4.07.2008
Desoksüsuhkru estrite stereoselektiivne kemoensümaatiline süntees kasutades Candida antarctica lipaasi B (Stereoselective chemoenzymatic synthesis of deoxy sugar esters involving Candida antarctica lipase B)
Juhendaja dr Omar Parve

Artur Jõgi - 27.08.2008
4'-asendatud 2', 3'-dideoksünukleosiidi analoogide süntees (Synthesis of 4'-substituted 2', 3'-dideoxynucleoside Analogues) Juhendajad: professor Margus Lopp, vanemteadur Anne Paju

Fernando Pérez-Caballero - 12.12.2008
Carbon Aerogels from 5-Methylresorcinol-formaldehyde Gels.
Süsinikaerogeelid 5-metüülresortsinoolist ja formaldehüüdist
Juhendaja dr Mihkel Koel

2007

Tiia Anmann - 15.05.2007
Integreeritud ja organiseeritud bioenergeetilised süsteemid südame ja aju rakkudes
Juhendajad: prof Raivo Vilu (KI) ja prof Valdur Saks (KBFI)

Maria Borissova - 22.11.2007
Alküülimidasooliumi soolad kapillaarelektroforeesis
(Capillary electrophoresis on alkylimidazolium salts)
Juhendaja: dr Mihkel Koel

Karin Valmsen - 29.11.2007
Prostaglandiinide süntees korallis Plexaura homomalla: tsüklooksügenaasi stereospetsiifilisuse struktuurilised determinandid
(Prostaglandin synthesis in the coral Plexaura homomalla: Control of prostaglandin stereochemistry at carbon 15 by cyclooxygenases)
Juhendaja: prof Nigulas Samel

2006

Merle Uudsemaa
Solvateeritud üleminekumetalli-ioonide kvantkeemiline modelleerimine
Juhendaja: prof Toomas Tamm

Ljudmilla Chekulayeva
Kasvajarakkude fotosensibiliseeritud hävimine porfüriinide ja kloriinide toimel
Juhendajad: prof Nigulas Samel ja dr Igor Shevchuk

Maria Kulp
Biokeemiliste reaktsioonide kineetika kapillaarelektroforeetiline seire
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Sille Ehala
Mitmemõõteliste analüüsimeetodite väljatöötamine ja rakendamine bioaktiivsete ühendite analüüsil.
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

2005

Merike Peld
Asendustega apatiidid raskmetallide sidujatena.
Juhendajad: dr K. Tõnsuaadu ja prof emeritus M. Veiderma

Riina Aav
9,11-Sekosteroolide vaheühendite süntees
Juhendajad: prof Margus Lopp ja dotsent Tõnis Kanger

2004

Kadri Kriis
C2-sümmeetriliste bimorfoliinide asümmeetriline süntees ja kasutamine kiraalse ligandina ketoonide hüdriidülekandega taandamisel
Juhendajad: prof Margus Lopp ja dotsent Tõnis Kanger

Monika Übner
Humiinainete interaktsioonid metalli katioonidega
Juhendaja: prof Margus Lopp

Imre Vallikivi
Prostaglandiinide lipaas-katalüütilised reaktsioonid
Juhendajad: dr O. Parve ja prof M. Lopp

2003

Tiiu-Maie Laht
Mikrostruktuuri mõju mikrobioloogilistele ja ensümaatilistele protsessidele Shveitsi-tüüpi juustus
Juhendajad: prof R. Vilu ja prof T. Paalme

2002

Merike Vaher
Toatemperatuuril vedelate soolade kasutamine taustelektrolüütidena kapillaarelektroforeesis
Juhendajad: dr M. Koel ja prof M. Kaljurand

Janek Peterson
PAMAM dendrimeeride süntees, struktuuri iseloomustamine ja modifitseerimine
Juhendaja: prof Margus Lopp

2001

Viia Lepane
Vee humiinainete iseloomustamine eksklusioonkromatograafia ja kapillaarelektroforeesi abil
Juhendaja: prof M. Kaljurand

Andres Trikkel
Eesti karbonaatsed kivimid ja põlevkivituhk vääveldioksiidi sorbendina
Juhendajad: prof emeritus M. Veiderma ja tehnikakandidaat R.Kuusik

Reet Koljak (töö valmis TTÜ asutuses Keemia Instituut)
Uued rasvhapete dioksügenaasid korallidest Plexaura homomalla ja Gersemia fruticosa
Juhendajad: prof N. Samel ja keemiakandidaat I. Järving

Anne Menert
Anaeroobsete mikrobioloogiliste protsesside mikrokalorimeetria
Juhendaja: prof R. Vilu

Anne Paju (töö valmis TTÜ asutuses Keemia Instituut)
Prokiraalsete ja ratseemiliste ketoonide asümmeetriline oksüdatsioon Sharplessi katalüsaatori manulusel
Juhendaja: prof Margus Lopp

2000

Marina Kudrjashova (töö valmis TTÜ asutuses Keemia Instituut)
Faktoranalüüsi rakendusi termokromatograafias ja protonisatsiooni uuringutes
Juhendaja: prof M. Kaljurand

1999

Ruth Kuldvee (töö valmis TTÜ asutuses Keemia Instituut)
Proovi komputeriseeritud sisestamine ioonkromatograafias ja kapillaarelektroforeesis
Juhendaja: prof M. Kaljurand

Külliki Varvas (töö valmis TTÜ asutuses Keemia Instituut)
Arahidoonhappe ensümaatiline oksüdatsioon korallis Gersemia fruticosa
Juhendaja: keemiakandidaat N. Samel

Kalju Vanatalu
Isotoopmärgistatud biomolekulide ja nende komplekside mikroobse biosünteesi optimeerimine
Juhendaja: prof R. Vilu

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate