TTÜ keemiainstituudi juhendmaterjal bakalaureusetöö tegemiseks ja kaitsmiseks

Taust

Kolmeaastases bakalaureuseõppe kavas YASB sisaldub lõputöö (bakalaureusetöö), mis on kõigile üliõpilastele kohustuslik. Eraldi ainena lõputööd ei deklareerita. Lõputöö tuleb sooritada hiljemalt kolmanda õppeaasta jooksul ning kaitsta komisjoni ees avalikul istungil.

Lõputöö mahuks on 6,0 EAP, mis vastab 156 tunnile tööle (sealhulgas iseseisev töö). Selle aja sisse peaks mahtuma töö kirjandusega, töö laboris, teksti kirjutamine ning kaitsmine. Töötamine laboris, suhtlemine juhendajaga, jms tegevus hõlmab sellest ajast umbes poole, ehk ligikaudu viis tundi nädalas ühe semestri vältel. Ülejäänud aja töötab üliõpilane iseseisvalt. Hea bakalaureusetöö tegemine võib tegelikkuses ka rohkem aega nõuda.

Lõputöödele esitatavad üldnõuded TTÜs on fikseeritud TTÜ nõukogu määrusega: TTÜ lõpetamise eeskiri

Sisulised nõuded

Lõputöö teema peab vastama õppekava sisule. Bakalaureusetöö keemias ja biotehnoloogias eeldab katselise osa olemasolu, s.t. tööd laboris. Teoreetilise või arvutusliku iseloomuga töö puhul võib seda juhendaja nõusolekul asendada teooria arendamine või modelleerimine. Töö, mis põhineb ainult kirjanduse andmetel, ei saa olla bakalaureusetööks.

Vormilised nõuded

Bakalaureusetöö vormistatakse arvutil A4 formaadis ning köidetakse kiirköitjasse. Töö maht on tüüpiliselt umbes 20-30 lehekülge. Töö koosneb sissejuhatusest (probleemipüstitusega), kirjanduse ülevaatest, laboratoorse töö kirjeldusest, tulemuste analüüsist, kokkuvõttest ja kasutatud kirjanduse loetelust. Vajadusel võib tööl olla lisasid vm. osi vastavalt töö spetsiifikale. Kui töö sisu seda nõuab, illustreeritakse töö graafilise materjaliga (joonised, graafikud, jne).

Kõik tekstis esinevad tsitaadid ja kasutatud algallikad tuleb hoolikalt viidata. Bakalaureusetöö peab sisaldama viiteid originaalartiklitele, monograafiatele ja käsiraamatutele. Viited interneti lehekülgedele ei ole soovitatavad. Kaitsmisel peab tudeng olema valmis selgitama töös toodud tsitaatide sisu ja kirjandusviiteid ning viidete seost oma tööga.

Lõputöö koostatakse üldjuhul eesti keeles. Erandid tuleb kooskõlastada instituudi direktoriga ja juhendajaga hiljemalt üks kuu enne kaitsmist.

Juhendaja valik

Bakalaureusetööl on juhendaja, kelleks võib olla õppejõud, teadustöötaja või doktorant. Vajadusel võib olla kaasjuhendaja väljastpoolt TTÜd.

Erandkorras võib lõputööd teha väljaspool TTÜ-d, kui välisjuhendaja on kompetentne antud õppesuuna/eriala sisulistes küsimustes ja tunneb lõputöödele esitatavaid üldisi nõudeid. Sel juhul peab olema ka TTÜ-poolne kaasjuhendaja ja dekaani nõusolek.

Kui tudeng on otsustanud, millise õppetooli juures ta oma bakalaureusetöö sooritab, tuleb saavutada õppetooli juhataja nõusolek juhendaja määramiseks ning oma otsus registreerida instituudi direktori abi juures. Instituut võib registreerimisest keelduda, tagamaks koormuse ühtlast jaotumist õppetoolide vahel. Sel juhul tuleb valida teine õppetool. Registreerimine on tagatiseks, et instituut aktsepteerib selle juhendaja juures sooritatud lõputööd.

Õppetool, mille juures lõputöö sooritatakse, tuleb valida ja registreerida hiljemalt kolmanda õppeaasta sügissemestri punase joone päevaks. Üliõpilastele, kes selleks tähtajaks ei ole oma valikut registreerinud, määrab õppetooli instituudi direktor. Vastava õppetooli juhataja määrab üliõpilasele lõputöö juhendaja.

Kaitsmine

Bakalaureusetööde kaitsmise läbiviimiseks määrab dekaan kaitsmiskomisjoni(d).

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad akadeemilises kalendris määratud ajal. Kevadsemestril kattub see ligikaudu eksamisessiooniga, sügissemestril jääb detsembri esimesse poolde.

Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on kõigi muude õppekava lõpetamisega seotud tingimuste täitmine. Üliõpilane peab akadeemilises kalendris toodud tähtajaks (novembris, mais) esitama dekanaati juhendaja poolt viseeritud lõputöö teema deklaratsiooni.

Kaitsmiskomisjoni esimees määrab kaitsmiste ajad ja juhendaja ettepanekul lõputöö retsensendi. Lõpetaja esitab töö retsensendile hiljemalt üks nädal enne kaitsmiste algust. Samaks ajaks (nädal enne kaitsmiste algust) esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile lõplikult vormistatud lõputöö koos juhendaja arvamusega.

Kaitsmine koosneb lõpetaja 10-minutilisest ettekandest töö põhitulemuste avamiseks, retsensendi sõnavõtust ja küsimustele vastamisest. Küsimusi esitavad retsensent, komisjoni liikmed ja kohalviibijad (loetletud järjekorras).

Pärast kõigi antud kaitsmiskomisjoni istungil esinenud lõpetajate ärakuulamist otsustab kaitsmiskomisjon kinnisel istungil, kas töö ja kaitsmine vastasid esitatud nõuetele ning paneb tööle hinde. Hindamise aluseks on keemiainstituudis kehtivad hindamiskriteeriumid. Hinne arvestab töö sisu, vormistust, kaitsekõnet ja küsimustele vastamist. Komisjoni otsus tehakse kaitsjatele teatavaks kohe pärast istungi lõppu.

Positiivsele hindele sooritatud lõputöö kaitsnule omistatakse loodusteaduste bakalaureuse akadeemiline kraad.

Tegutsemisjuhend tudengile

Mida varem leiate juhendaja, seda parem. Töö tuleb sisukam ja õpite rohkem, kui alustate teadustööga esimesel-teisel õppeaastal. Juhendaja tuleb valida hiljemalt kolmanda õppeaasta alguseks. Nendele, kes ei ole endast selleks ajaks teada andnud, juhendaja määratakse.

Ärge unustage oma valikust teavitada juhendajat(!) ja instituudi direktori abi (Elvi Muks, 620-2816, (e-mail)). Kui selgub, et Teie valikut ei registreerita, tuleb valida uus juhendaja.

Alustage töö vormistamist aegsasti. Arutage töö sisu ja vormistust juhendajaga selle tegemise kõigil etappidel.

Harjutage kindlasti kaitsekõne pidamist! 10 minutit on lühike aeg, mille jooksul ei jõua palju ära öelda. Keskenduge olulisele.

Lisa

Bakalauseusetööde hindamiskriteeriumid.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate