YKI0080 Teoreetiline ja arvutuskeemia
Sügissemester 2010/2011

Harjutusülesannete näidislahendused

Viidetes Levine'i õpikule on enne kaldkriipsu ülensande number 4-ndas väljaandes (1991), pärast kaldkriipsu - 6-ndas väljaandes (2009).
 1. Levine, 1.1/1.4. λ=h/mv; v=c; edasine on ühikute teisendamine.
  Vastus: 3.32 Å.
 2. Levine, 1.6/1.9. Ψ rahuldab ajast sõltumatut Schrödingeri võrrandit. Lainefunktsioonist võtta selles võrrandis esinevad tuletised, asendada need Sch. võrrandisse. x3-ga liikmed saab välja koondada. Lõpuks vaja asendada arvud ja arvutada.
  Vastus: 3ch2/m=6.67*10-20 J. Vastuses h on väike Plancki konstant (h-bar).
 3. Levine, 2.3/2.10. Avaldada osakese potentsiaaliaugus energia avaldisest n. Asendada arvväärtused ja teisendada ühikud.
  Vastus: 3.0*1026.
 4. Levine, 2.8/2.16. Tuletuskäigu leiab, näiteks, ScienceWorld'ist. Lõpptulemus (energiad, lainefunktsiooni kuju) ei sõltu koordinaatide süsteemi valikust. Lainefunktsiooni täpne avaldis aga sõltub.
 5. Levine, 3.8/3.15. (a) lineaarne; (b) mittelineaarne; (c) lineaarne; (d) mittelineaarne; (e) lineaarne.
 6. Levine, 3.22/3.29 (muudetud) (valem) (c) on eelmise ruut.
 7. Levine, 4.24/4.23 (a) Kasutada harmoonilise ostsillaatori k avaldist. Kui kasutada täpseid aatommasse 1.008 ja 34.97 amu, saame μ=1.627*10-24g ja k=481 N/m.
  (b) 1/2 hν=2.87*10-20 J.
  (c) Vibratsioonilise käitumise määrab elektroonne lainefunktsioon, mis ei sõltu tuumade massidest. Järelikult k on sama mõlema molekuli jaoks. Kui kasutada deuteeriumi täpset aatommassi 2.014 amu, saame μ=3.162*10-24g ja ν=6.20*1013 s-1.
 8. Levine, 5.24/5.28 Kasutades seost Lx2+Ly2+Lz2=L2 saame avaldada Lx2+Ly2=L2-Lz2 . Mõjume sellega omafunktsioonile Ylm ja asendame vastavad omaväärtused:
  (Lx2+Ly2)Ylm = (L2-LzLz)Ylm = l(l+1)h2Ylm-m2h2Ylm = [l(l+1)h2-m2h2]Ylm .
  Oleme näidanud, et sfääriline harmoonik on selle operaatori konkreetse omaväärtusega omafunktsioon.
 9. Levine, 6.14/6.20 Käsitleme positrooniumi kui vesinikusarnast aatomit taandatud massiga μ=me/2, mis on umbes pool vesiniku aatomi taandatud massist. Vastavat energia avaldist meil loengukonspektis ei ole. See esineb täielikus tuletuskäigus, kus võetakse arvesse ka tuuma lõplik mass (vt ptk 11 slaid 5). Vastav energiaavaldis on analoogne avaldisega 11.12, kus me asemel on taandatud mass μ. Kuna aatomi energia on proportsionaalne μ-ga, siis positrooniumi põhioleku energia on umbes pool vesinikuaatomi vastavast suurusest, ehk -6.8 eV.
 10. Levine, 6.26/6.41 Õpiku lisas pakutud lahenduskäigus on soovitatud kasutada numbrilist meetodit (arvutit). Vastus tuleb 2.66 a0 ehk 1.41 A.
 11. Levine, 6.42/6.52 (a) harmooniline ostsillaator; (b) osake potentsiaaliaugus; (c) vesiniku aatom.
 12. Levine 1991, ptk. 7, lk 169 Võimalikud väärtused on h ja -h (mõlemad h-bar), kummagi tõenäosus on 0,5.
 13. Levine, 10.1/10.2 54,7 kraadi. Lahenduseks tuleks teha vastav joonis (vt. ka loengukonspekt impulssmomendi teema juures) ja selle põhjal arkusfunktsiooni abil leida nurk.
 14. Levine, 10.7/10.10 Põhiolek: 1s3 ehk 1s(1)1s(2)1s(3); Esimene ergastatud olek: 1s22s1.
 15. Levine, 11.17/11.18 s-orbitaalid on paarisfunktsioonid. p-orbitaalid on paaritud. Aatomi lainefunktsioon on orbitaalide lainefunktsioonide korrutis. Sfääriliste harmoonikute korrutis on paaritu, kui selles on paaritu arv paarituid tegureid. Seega on paaritu põhioleku lainefunktsioon aatomitel, (Z kuni 10), millel on paaritu arv p-elektrone. Sellised on B, N, F.
 16. Levine, 11.27/11.27 Näitamisel on abiks fundamentaalkonstantide ja ühikutevaheliste seoste tabel, näiteks prof. Pyykkö oma.
 17. Levine, 13.20/13.24 De on dissotsiatsioonienergia. Lahendamine taandub küsimusele, kas katioonis on, võrreldes neutraalse molekuliga, elektron eemaldatud siduvalt või lõdvendavalt orbitaalilt. (a) Li2; (b) C2; (c) O2+; (d) F2+. Sõltumata meie teoreerilistest aruteludest annab eksperiment Li2 jaoks tegelikult vastupidise tulemuse.
 18. Levine, 14.2/14.24 Vastavalt viriaalteoreemile aatomis <T>=-E. Kui E2>E1, siis <T2><<T1>. Siit vastus, olek 1 jaoks.
 19. MP2
 20. Neljas toodud energiatest
 21. Hartree-Fock, CNDO, LDA
 22. Teine ja neljas pakututest. Ka viies, kui kasutatud baasikomplekt oli ilmselt kehv.
 23. IP spekter, ZPE, NImag
 24. CCSD(T)
 25. PM3
 26. MP2
 27. 6-31G**
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
| EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate