YKI0050 Anorgaaniline keemia II
Kevadsemester 2016/2017

Käesolev on magistriaine "Anorgaaniline keemia II" lehekülg. Esmaskursuslastele mõeldud "Anorgaaniline keemia I" lehekülg on siin.

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, anorgaanilistest makromolekulidest ja tahkest kehast, samuti süveneme mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.

Aeg ja koht

Kursuse maht on 1,5 loengu- ja 1,5 harjutustundi nädalas. Praktikas on loengute osakaal mõnevõrra suurem. Aine kogumaht on ühtekokku 24 paaristundi semestris.
Aine annab 4,0 Euroopa ainepunkti.

Õppetöö toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 12:00 ruumis SCI-120. Keskmiselt igast kolmest kokkusaamisest üks on harjutustund.

Arvestamine ja hindamine

Pooled lõpphinnet mõjutavatest punktidest saavad osalejad ettekande pidamise eest. Teine pool punktidest tuleb eksamilt, mis toimub eksamisessiooni ajal.

Ettekanne kaasaegse anorgaanilise keemia värsketest edusammudest peetakse ühe või enama aastal 2016 või 2017 kõrgetasemelises keemia ajakirjas ilmunud artikli põhjal. Ettekanne tutvustab artiklis kirjeldatud teadustulemusi, kestab umbes 12 minutit pluss kuni 3 minutit aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Artikli temaatika peab haakuma anorgaanilise keemiaga või muude käesoleva kursuse raames käsitletud teemadega.

Artikli võib valida mistahes rahvusvahelisest eelretsenseeritavast ajakirjast, näiteks Journal of the American Chemical Society, Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, jne. Artikli valik tuleb kooskõlastada õppejõuga hiljemalt 22. märtsil. Õppejõul on õigus pakutud artikkel tagasi lükata, millisel juhul tuleb uus artikkel kooskõlastamiseks esitada ühe nädala jooksul.

Alternatiivina võib pidada ettekande enda teadustööst, kui see haakub käesoleva kursuse materjaliga. Teema kooskõlastada aegsasti aine õppejõuga!

Ettekanne peetakse kaasaegseid esitlusvahendeid kasutades (arvuti, videoprojektor). Hinnatakse artikli sisu edastamist (sh sellest sisulist arusaamist), esitlusvahendite kasutamist ja küsimustele vastamist.

Info- ja abimaterjalid

Viidad

Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.
Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade kaasaegsest anorg. keemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Molekulide sümmeetria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Kuublised sümmeetriarühmad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Oktaeedrilised kompleksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Keemiline side kompleksühendites [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Kompleksühendite struktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Reaktsioonimehhanismid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Anorgaanilised makromolekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Boori keemia [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Tseoliidid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

.

Ülesanded harjutustunniks

Ülesanded on mõeldud eelkõige kohapeal lahendamiseks. Kui kõiki kohapeal ei jõua, siis võib osa jääda koduseks tööks. Trükkida pole tingimata tarvis, jõuate ka kohapeal ekraanilt maha kirjutada.

Harjutustundides mugavamaks kaasa töötamiseks on soovitatav kaasas kanda värvilisi kirjutusvahendeid (vähemalt neli värvi).

Harjutus 1-2. Sümmeetria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 3. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 4. Kompleksühendid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 5. Kompleksühendid II [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 6. Kompleksühendid III [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 7. Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 8. Makromolekulid II, boraanid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 9. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate