Hindamise ja arvestuse saamise reeglid anorgaanilise keemia õppetoolis

1. Kehtivus

1.1. Käesolevad reeglid kehtivad õppeainete Keemia alused, Anorgaaniline keemia I, Elementide keemia ja Keemia ja materjaliõpetus kuulajaskonnale.

1.2. Kui TTÜ reeglid ja juhendid on vastuolus või muutuste tagajärjel satuvad vastuollu käesolevate reeglitega, kohaldatakse vastavat TTÜ reeglit või juhendit. Palume õppejõududel ja üliõpilastel informeerida õppetooli töötajaid leitud vastuoludest.

2. Loengud

2.1. Esimesel kursusel on loengute külastamine kohustuslik. Loengul võidakse esitada materjali, millele trükitud loengukonspektis on vaid vihjatud (näiteks ülesannete lahendamise metoodika), kuid mille teadmine on tarvilik eksami edukaks sooritamiseks.

2.2. Aines "Keemia alused" toimub umbes semestri 5. nädalal tasemetest. Testil saadud punktid moodustavad osa eksamihindest. Testi sooritamiseks kehtestatakse lävend, mille ületamine on eksamile saamise eelduseks. Tudengitele, kes puudusid või ei ületanud lävendit, võimaldatakse järeltöö tunnivälisel ajal. Järeltööst läheb arvesse maksimaalselt lävendiga võrdne arv punkte. Erandina võetakse tervislikel vm mõjuvatel põhjustel põhitöölt puudunud tudengitel järeltöö punktid arvesse täies ulatuses.

3. Harjutustunnid

3.1. Harjutustundide raames tuleb sooritada kontrolltöö(d). Kontrolltööde arv ja orienteeruv toimumisaeg teatatakse semestri alguses. Lisaks on ainetes "Anorgaaniline keemia I" ning "Keemia ja materjaliõpetus" võimalus sooritada üks järeltöö semestri kohta. Kui semestri vältel on rohkem kui üks kontrolltöö, peab üliõpilane valima, millist kontrolltööd ta soovib järele teha.

3.2. Kontrolltööle võidakse rakendada lävendikriteeriumi (kasutusel aines "Keemia alused"): järeltööl saavad osaleda vaid põhitööl alla lävendi jäänud tudengid. Arvesse läheb maksimaalselt lävendiga võrdne punktide arv. Erandina võetakse tervislikel vm mõjuvatel põhjustel põhitöölt puudunud tudengitel järeltöö punktid arvesse täies ulatuses.

3.3. Kontrolltööl osalev üliõpilane peab suutma õppejõu soovi korral tõestada oma isikut, esitades passi, ID-kaardi või juhiloa. Kui õppejõul on põhjendatud kahtlus üliõpilase isikusamasuse osas, võib ta keelduda teda tööle lubamast või juba tehtud töö arvessevõtmisest.

3.4. Põhitöö toimub harjutustunni ajal, järeltöö tunnivälisel ajal. Aines "Anorgaaniline keemia I" toimub järeltöö viimasel harjutustunnil. Põhitöö hinded tehakse enne järeltööd üliõpilastele teatavaks. Järeltöö tulemused teatakse hiljemalt eksamisessiooni esimesel päeval. Eksamisessiooni ajal üldjuhul järeltöid teha ei saa.

3.5. Üliõpilasele, kes on sooritanud nii põhi- kui järeltöö, läheb arvesse viimane punktisumma: hilisem tulemus (ka madalam) asendab varasema.

3.6. Arvutusülesannete puhul, mille vastus on loogika alusel kontrollitav ja sellise kontrolli tulemusena ilmselt vale, arvestatakse antud ülesande eest null punkti sõltumata sellest, kas lahenduskäigus leidub õigeid elemente või mitte. Loogika alusel kontrollitavad vead on näiteks (kuid mitte ainult):

  • Negatiivne ainehulk või sisaldus
  • Tervikust suurem osa (sh rohkem kui 100%-line sisaldus)
  • 1000-kordne või suurem viga vastuses (sh vastavad vead ühikutega)
  • Ebareaalne pH väärtus (näiteks suurem kui 15, või aluse pH < 7)
  • Happe ja aluse vms põhimõistete segiajamine
  • Sisuliselt mittesobivate ühikute (näit. liiter ja kilogramm) liitmine
  • Kordaja 22,4 l/mol kasutamine vedelate või tahkete ainete juures
Kui üliõpilane saab aru, et tema vastus on ilmselt vale, kuid ei suuda leida viga, tuleb seda vastuse juures selgelt põhjendada (kirjalikult).

3.7. Igale lahendatud ülesandele tuleb anda üks lahenduskäik ja üks vastus. Mitme lahenduskäigu ja/või vastuse olemasolul, kui pole ilmne, missugust neist peab üliõpilane õigeks, arvestatakse null punkti.

3.8. Valemite kasutamisel peab lahenduskäik sisaldama valemi ja ka valemisse pandud numbrilised suurused, näiteks

c = a + b = 2 + 3 = 5
aga mitte
c = a + b = 5
Antud tüüpi puuduste korral võib õppejõud hinnet alandada kuni nullini.

3.9. Pärast kontrolltöö äraandmist õppejõule edastatud teateid, märkusi, parandusi, soove, jms hindamisel arvesse ei võeta. Loeb üksnes vastuste lehtedele kirja pandu.

3.10. Ümardamisvigadest tuleb hoiduda. Õppeainetes "Keemia alused" ja "Anorgaaniline keemia I" rakendatakse järgmist hindamiskriteeriumit:
3.10.1. Juhul, kui ülesande lahenduskäik või selle osa on põhimõtteliselt õige, kuid tulemus erineb õigest rohkem kui 2% võrra, langetatakse antud ülesande hinnet 1 punkti võrra.
Nimetatud miinuspunkt lisandub võimalikele muudele ülesande ebaõigest lahenduskäigust tulenevatele miinuspunktidele.

4. Praktikumid

4.1. Semestri vältel sooritamisele kuuluvate praktiliste tööde arv ja loetelu teatakse semestri algul. Iga praktiline töö tuleb sooritada sellel nädalal, mis on selle töö sooritamiseks ette nähtud. Töid ette teha pole üldjuhul võimalik.

4.2. Praktikumi tuleb tulla vormistatud protokolliblanketiga. Õppejõud võib protokollile teha märkmeid ning nõuda, et hiljem antaks ära neid märkmeid sisaldav eksemplar. Lõpuni vormistatud protokoll paberkandjal tuleb ära anda järgmise praktikumi alguses. Protokolli esitamata jätmisel ei lubata üliõpilast järgmisele praktilisele tööle.

4.3. Vastavalt õppeainele peab semestri 14. nädala (kui üks praktikumidest langeb riigipühale, siis 15. nädala) lõpuks olema sooritatud

  • 4-st praktilisest tööst 3 (Keemia alused),
  • 6-st praktilisest tööst 4 (Keemia ja materjaliõpetus),
  • 7-st praktilisest tööst 5 (Anorgaaniline keemia),
vastasel korral praktikumidega jätkata ei lubata.

4.4. Semestri kahe viimase nädala vältel on võimalik sooritada praktikumitöid, mida ei sooritatud nendele ette nähtud ajal. Pärast auditoorse ja praktilise õppetöö lõpu kuupäeva ei ole enam võimalik töid järele teha. Erandina aines "Elementide keemia" tuleb kõik tööd sooritada ettenähtud nädalatel, hilisem järeletegemise võimalus puudub.

4.5. Õppeaine "Anorgaaniline keemia I" igas praktikumis (v.a. esimeses) tuleb sooritada tunnikontroll. Tunnikontroll loetakse positiivselt sooritatuks, kui on saavutatud vähemalt 51%-line tulemus. Üliõpilased, kes on positiivselt sooritanud vähemalt neli tunnikontrolli kuuest ja kellel on arvestustöö ajaks arvestatud vähemalt kuus protokolli seitsmest (mõlemad tingimused peavad olema täidetud), ja seitsmes protokoll esitatud, on vabastatud arvestustöö (vt. järgmine alapunkt) sooritamisest.

4.6. Semestri viimases praktikumis toimub arvestustöö, mille sisust ja mahust teavitab praktikumi läbi viiv õppejõud. Töö loetakse edukalt sooritatuks, kui saadav punktisumma on vähemalt 51% (Keemia ja materjaliõpetus) või 61% (Keemia alused, Anorgaaniline keemia I) maksimaalselt võimalikust.

4.7. Arvestustööle lubamise tingimusteks on:

4.7.1. Aines "Keemia ja materjaliõpetus": semestri viimase praktikumi (töö nr 6) protokoll tuleb ära anda enne kontrolltöö algust. Tööde 1-5 protokollid peavad olema arvestatud, vastasel korral kontrolltöö sooritamisele ei lubata.

4.7.2. Aines "Keemia alused": kontrolltöö toimub viimases praktikumis, õppejõud määrab tähtaja viimase praktikumi protokolli äraandmiseks (üldjuhul on selleks semestri auditoorse ja praktilise õppetöö lõpu kuupäev). Kontrolltöö ajaks peavad olema arvestatud kahe esimese töö protokollid, vastasel korral kontrolltöö sooritamisele ei lubata.

4.7.3. Aines "Anorgaaniline keemia I": üliõpilased, kes ei ole vabastatud kontrolltöö sooritamisest (p. 4.5) peavad töö nr 7 protokolli ära andma enne kontrolltöö algust. Tööde 1-6 protokollid peavad olema arvestatud, vastasel korral kontrolltöö sooritamisele ei lubata.

4.8. Praktikum loetakse edukalt sooritatuks, kui kõik arvestustingimused (p. 5) on täidetud; seda ka juhul, kui praktikum ei ole omaette õppeaine.

5. Arvestused

5.1. "Keemia alused" ja "Anorgaaniline keemia I"

5.1.1. Nimetatud ainete praktikumiosa edukas sooritamine ("arvestamine") on eksamile lubamise eelduseks.

5.1.2. Arvestuse saamiseks tuleb:
- Sooritada kõik ettenähtud praktilised tööd. Arvuliste tulemustega lõppevate tööde korral peab tulemus olema nõutava täpsusega.
- Korrektselt vormistada ja tähtajaliselt esitada (paberil väljatrükituna) kõigi tööde protokollid.
- Positiivsele tulemusele sooritada arvestustöö (aines "Anorgaaniline keemia I" võib arvestustöö asemel sooritada piisavalt kõrgele punktisummale tunnikontrollid).

5.1.3. Üliõpilane peab protokollid hindamiseks tooma aegsasti, et õppejõul jääks piisavalt aega nende hindamiseks ja üliõpilasel vajadusel paranduste sisseviimiseks. Mõistlikul ajal protokollid esitanud üliõpilastele tagab õppejõud arvestuse sooritamise edukust puudutavate andmete kättesaadavuse sellisel kuupäeval, et neil oleks vähemalt üks võimalus oma sooritust parandada enne eksamipäeva.

5.1.4. Arvestus peab olema sooritatud sessi lõpuks, praktilised tööd üldjuhul semestri auditoorse ja praktilise õppetöö lõpu päevaks. Kui mõni praktiline töö jääb tegemata või protokoll arvestamata, tuleb kursus korrata. Praktikumi kordamisel (uue deklaratsiooni alusel) võetakse varasemast sooritusest arvesse vaid need tööd, mille protokoll on arvestatud.

5.1.5. Kõik eksamieelduse saamiseks vajalikud andmed (praktikumidest, harjutustundidest) peavad olema eksamit vastu võtvale õppejõule kättesaadavad kaks tööpäeva enne esimest eksamit. Tudengid ja õppejõud peavad oma tegevust vastavalt planeerima. Eksamineerival õppejõul on õigus tööde esitamisega viivitajaid eksamile mitte lubada.

5.1.6. Üliõpilased, kes ei ole täitnud punkti 5.1.5. nõudeid, eksamile ei pääse. Kui kõik tööd on teostatud, kuid esitamata on kuni kaks protokolli ja/või sooritamata arvestustöö, on tudengitel õigus saada eksamieeldus kuni põhi-eksamisessiooni lõpuni, misjärel nad saavad õiguse sooritada lisaeksami.

5.1.7. Üliõpilastele, kes samaaegselt sooritavad kursust "Elementide keemia", kehtib kahe viimase praktilise töö osas punkt 5.3.5 .

5.2. "Elementide keemia"

5.2.1. Arvestuse saamiseks tuleb:
- Sooritada kõik ettenähtud praktilised tööd.
- Korrektselt vormistada ja tähtajaliselt (auditoorse ja praktilise õppetegevse lõpu kuupäevaks) esitada kõigi tööde protokollid.

5.2.2. Puuduste esinemisel protokollides annab õppejõud protokolli tagasi täienduste ja paranduste tegemiseks. Täiendused ning parandused esitatakse lisalehtedel. Üliõpilane saab protokollide arvestamise / mittearvestamise kohta informatsiooni õppejõult.

5.2.3. Protokolli arvestamiseks võib õppejõud esitada antud teema osas tudengile lisaküsimusi - nn. "protokollide kaitsmine".

5.2.4. Kõikide praktiliste tööde arvestatud protokollid on arvestuse saamise eelduseks.

5.2.5. "Elementide keemia" kursust läbivate tudengite kaks viimast praktilist tööd õppeaines "Anorgaaniline keemia - praktikum" (tööd 6 ja 7) erinevad kursust mitteläbivate tudengite praktilistest töödest. Tunnikontrollid tehakse kursust mitteläbinud tudengitega samadel alustel.

6. Eksamid

6.1. Eksamipäevad teatab õppejõud loengus semestri teisel poolel, arvestades võimaluse korral üliõpilaste soovidega. Eksamile tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis. Õppejõud võib seada registreerumisele lisatingimusi.

6.2. Eksamile pääsemise eelduseks ainetes "Keemia alused" ning "Keemia ja materjaliõpetus" on positiivne sooritus praktikumist. Sooritus peab olema toimunud ning selle tulemuslikkus selgunud hiljemalt kaks tööpäeva enne eksami aega.

6.2a. Eksamile pääsemise eeldusteks aines "Keemia alused" on vähemalt 4-punktiline tasemtesti ja 12-punktiline kontrolltöö tulemus. Eksamile pääsemise eelduseks aines "Anorgaaniline keemia" on vähemalt 24 punkti kogumine kahe kontrolltöö summana. Eksamile pääsemise eelduseks aines "Keemia ja materjaliõpetus" on vähemalt 12-punktiline harjutustunni kontrolltöö tulemus.

6.3. Üliõpilane peab eksamiruumi sisenedes esitama isikut tõendava dokumendi, milleks võib olla pass, ID-kaart või juhiluba.

6.4. Eksamil on lubatud kasutada ainult õppejõu poolt välja jagatud materjale. Sellisteks on tavaliselt elementide perioodilisuse süsteem ja vajadusel ka numbrilist materjali sisaldav infoleht. Üliõpilasel peab kaasas olema kirjutusvahend(id) ja soovi korral taskuarvuti.

6.5. Eksamil on keelatud kasutada suurema võimsusega või suure mälumahuga arvuteid jm seadmeid, samuti mistahes sidevahendeid ja muid elektroonikaseadmeid. Lõpliku otsuse langetab igal üksikjuhul eksamit läbi viiv töötaja.

6.6. Spikrite kaasavõtmine eksamiruumi on keelatud. Mahakirjutamise, suhtlemise või muu ebaausa käitumise pealt tabatud üliõpilased saadetakse eksamilt minema ja saavad tulemuseks nulli.

6.7. Kõik paberid tuleb eksamilt lahkudes ära anda, sõltumata sellest, kas neile on midagi kirjutatud või ei.

6.8. Igale küsimusele ja ülesandele tuleb anda vastuselehelt kergesti leitav ja üheselt mõistetav lõppvastus. Lisaks on soovitatav esitada lahenduskäigu põhipunktid ka juhul, kui neid ei ole eraldi küsitud. Õppejõul on õigus hinnata nulliga lahendust, kus lõppvastus ei ole üheselt mõistetav, on pakutud mitu lõppvastust või erinevatele tulemustele viivaid alternatiivseid lahenduskäike.

6.9. Arvuliste vastuste korral hinnatakse nulliga tulemust, mis on lihtsa loogilise kontrolli põhjal ilmselt vale (vt. ka 3.5).

6.10. Pärast eksamitöö äraandmist õppejõule edastatud teateid, märkusi, parandusi, soove, jms hindamisel arvesse ei võeta. Loeb üksnes vastuste lehtedele kirja pandu.

6.11. Eksami hinde panekul arvestatakse kontrolltööde tulemusi. Seejuures kasutatavad hinnete kaalud teatatakse semestri alguses.

6.12. Eksami tulemused tehakse teatavaks hiljemalt üks nädal pärast viimast eksamipäeva.

6.13. Pärast tulemuste teatavakstegemist saavad üliõpilased tutvuda hinnatud töödega. Kui üliõpilane leiab, et teda on hinnatud ebaõiglaselt ning kui ta eeldab, et selle tõttu on kannatanud lõpphinne, võib ta koheselt protestida tulemuse tööd hinnanud õppejõu juures. Kui õppejõud ei ole kohal, siis tuleb vaidlustatud eksamitöö jätta õppetooli ja protestida hiljem.

6.14. Õppejõud võib, kuid ei pruugi, lubada hinnatud töö kaasa võtta. Kaasavõetud töö alusel, millega on lahkutud õppetooli ruumidest, ei ole hiljem võimalik proteste esitada.

7. Tulemuste parandamine

7.1. Järeleksamite (lisaeksamite) ajad teeb teatavaks õppejõud vastavalt ülikoolis kehtivatele reeglitele ja võimaluse korral üliõpilaste soovidega arvestades.

7.2. Järeleksamile registreerumise viisi (e-mailiga, ÕIS'is, vm) määrab õppejõud.

7.3. Pärast põhieksami sooritamise päeva möödumist on lubatud sooritada uuesti tasemetesti ja kontrolltööd (-töid). Üldjuhul sooritatakse kontrolltööd sama õppejõu juures, kelle juures tehti seda aine sooritamise semestril. Testi või kontrolltöö uuesti sooritamisel saadud tulemus asendab selle töö varasemad tulemused.

7.3a. Aines "Anorgaaniline keemia I" rakendatakse põhimõtet, et ühte kontrolltööd ei saa sooritada rohkem kui kaks korda. Näiteks, kui kontrolltööd nr 1 on sooritatud semestri vältel nii põhi- kui järeltööna, siis lisasessioonil seda tööd enam ümber teha ei saa; soovi korral võib ümber teha tööd nr 2. 7.4. Kontrolltööle tuleb registreeruda samuti nagu järeleksamilegi. Ühe eksamiks registreerumise alusel võib sooritada ühe katse iga kontrolltöö osas ja/või ühe järeleksami. Uus tulemus asendab kõik varasemad. Kui uue soorituse punktisumma on madalam kui varem, võib see lõppkokkuvõttes viia hinde alanemisele.

7.5. Kontrolltöö(de), eksami või mõlemate uuesti sooritamine vormistatakse lisaeksamina, kusjuures hilisem tulemus asendab varasema. Käesolevat punkti rakendatakse ka juhul, kui uus hinne on varasemast madalam, sh kontrolltöö madalamale tulemusele sooritamise tõttu.

7.6. Kui kontrolltöö(de) uuesti sooritamise tulemusena langeb kontrolltööde punktisumma alla eksamieelduseks vajaliku taseme, ei too see kaasa eksamieelduse tühistamist: kord saadud eksamieeldus kehtib piiramata aja vältel.

7.7. Positiivse hinde parandamisel arvestada, et vastavalt TTÜ reeglitele võib positiivset tulemust parandada ainult üks kord.

8. Kursuse kordamine

8.1. Kui üliõpilane deklareerib sama õppeainet teist või enamat korda, tuleb üldjuhul uuesti sooritada kõik praktilised tööd, kontrolltööd ja eksam.

8.2. Varasemate deklaratsioonide alusel sooritatud kontrolltööde tulemusi võidakse üle kanda juhul, kui ainekavas ei ole toimunud märkimisväärseid muutusi. Vastava otsuse teeb igal üksikjuhul ainet õpetav õppejõud, konsulteerides vajadusel õppetooli juhatajaga. Otsus selle kohta, millised sooritused üle kantakse ning kas varem saavutatud eksamieeldus loetakse kehtivaks või mitte, tehakse enne esimese kontrolltöö sooritamist ning teatatakse üliõpilasele.

8.3. Eksam tuleb igal juhul uuesti sooritada. Varasemaid tulemusi üle ei kanta.

8.4. Praktikumi kordamisel (uue või ka vana deklaratsiooni alusel) võetakse varasemast sooritusest arvesse vaid need tööd, mille protokoll on tähtajaliselt esitatud ja arvestatud.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
| EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate