YKI0060 Kvantkeemia
Sügissemester 2017/2018

Õppeaine "Kvantkeemia" tutvustab esimese aasta magistrantidele meetodeid ja võtteid, mida tänapäeval kasutavad nii teoreetikud kui ka keemikud-praktikud modelleerimaks keemilisi protsesse ja nähtusi arvutil. Kursuse pearõhk on pööratud molekulide elektronstruktuuri teooriale ja sellega seotud arvutusmeetoditele.

Kursuses sisaldub ka praktiline osa, milles tudengid sooritavad ise arvutusi kaasaegse tarkvara kasutamisega ja analüüsivad saadud tulemusi. Käsitleme optimaalse arvutusmudeli valikut, tulemuste interpreteerimist ja kasutuselolevate mudelite võimaluste piire.


Aeg ja koht

Kursust loetakse sügissemestril. Kursuse maht on 64 tundi semestris, mis jaguneb 17 loenguks, 7 praktikumiks ja 5-ks harjutustunniks. Kolmel viimasel tunnil esitavad tudengid oma ainetööde tulemusi.

Aine annab 6 Euroopa ainepunkti.


Info- ja abimaterjalid

Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.

1. Sissejuhatus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Tõenäosus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Schrödingeri võrrand [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Osake potentsiaaliaugus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Operaatorid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Mõõtmine ja kvantmehaanika [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Harmooniline ostsillaator [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Impulssmoment [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Vesiniku aatom [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Kvantmehaanika teoreemid ja
postulaadid
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Variatsioonimeetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Häiritusmeetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
13. Spinn [3 lk/leht] [8 lk/leht]
14. Maatriksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
15. Hartree-Focki meetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
16. Aatomid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
17. Aatomiühikud [3 lk/leht] [8 lk/leht]
18. Molekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
19. Baasikomplektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
20. Viriaalteoreem ja Hellmann-
Feynmani teoreem
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
21. SCF arvutused [3 lk/leht] [8 lk/leht]
22. Geomeetria optimiseerimine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
23. Elektronide korrelatsioon [3 lk/leht] [8 lk/leht]
24. Tihedusfunktsionaalide teooria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
25. Mudelkeemiad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
26. Tulemuste avaldamine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
27. Poolempiirilised meetodid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
28. Solvendiefektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
29. Relativistlikud efektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
30. Meetodite võrdlus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Iseseisvaks lugemiseks:
31. Molekulide omadused [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Matemaatiline taust

Need peatükid on esitatud videotena. Loengute mõistmiseks ja harjutustunnis kaasa töötamiseks on videote vaatamine vajalik!
Siin toodud slaidid pärinevad ajast, kui need peatükid olid tavalised loengud. Videote taustaslaidid on erinevad!

V1. Kompleksarvud [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Video]
V2. Diferentsiaalvõrrandid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Video]
V3. Vektorid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Video]
V4. Determinandid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Video]
V5. Taylori rida [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Video]

Harjutustundide materjalid

1-2. Osake pot-augus, kompleksarvud, operaatorid, vektorid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3-4. H aatom, operaatorid, spinn, variatsioonimeetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Aatomid, ühikud [3 lk/leht] [8 lk/leht]
.

Praktikumide materjalid

 

1. Z-maatriksid, H-F arvutused.
3. Orbitaalide visualiseerimine, geomeetria optimiseerimine.
4. Butadieeni MO'd, vibratsioonianalüüs.

Videod

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate