Olulisi sündmusi keemiainstituudis

2010

Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan
Matemaatika-loodusteaduskonna dekaaniks alates 01.09.2010 valiti professor Tõnis Kanger

Doktoritööde kaitsmised

Marju Laars - 25.11.2010
Asymmetric Organocatalytic Michael and Aldol Reactions Mediated by Cyclic Amines)
Asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli ja aldoolreaktsioon tsükliliste amiinide toimel
Juhendaja: prof Tõnis Kanger

Kristin Lippur - 16.04.2010
Asymmetric Synthesis of 2,2’-Bimorpholine and its 5,5’-Substituted Derivatives
2,2’-bimorfoliini ja selle 5,5’-asendatud derivaatide asümmeetriline süntees
Juhendaja: prof Tõnis Kanger

Kati Helmja - 12.03.2010
Determination of phenolic compounds and their antioxidative capability in plant extracts
Meetodid fenoolsete ühendite määramiseks ja nende antioksüdatiivsuse hindamiseks
Juhendajad: prof Mihkel Kaljurand ja dr Merike Vaher

2009

Õppekavade akrediteerimine

18.03.2009 külastas instituuti rahvusvaheline komisjon seoses Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASB02 ja YASM02 õppekavade akrediteerimisega. Komisjon oli varem saanud meie eneseanalüüsi aruande (Self-evaluation Report), 300 lk. Komisjoni hinnang oli positiivne – Full Accreditation.

Rahvusvaheliste teadusürituste korraldamine

12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology (Põhja- ja Baltimaade sümpoosium looduslike orgaaniliste ainete alal keskkonnas ja tehnoloogias). 14-17 juuni, 2009, Tallinn; TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor Viia Lepane

NoSSS 2009, the 5th Conference by Nordic Separation Science Society (Põhjamaade Lahutusmeetodite Ühingu 5. konverents) – 26-29 august, 2009, Tallinn; TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor prof Mihkel Kaljurand

Meeting of Nordic Baltic Network in Cristal Engineering and Supramolecular Materials (Põhja- ja Baltimaade võrgustiku seminar kristallitehnoloogia ja supramolekulaarsete materjalide alal). 26-29 august 2009, Tallinn. TTÜ poolne peakorraldaja keemiadoktor prof Toomas Tamm

Eesti Vabariigi autasu

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul annab Vabariigi President Valgetähe IV klassi teenetemärgi professor Mihkel Kaljurannale

2008

Tartu linna aukodanik

Tartu volikogu nimetas 14.02.2008 kolm linna aukodanikku, ühena neist keemiku Mati Karelsoni. Aukodaniku nimetus omistatakse inimesele, kes on oma elutööga toonud Tartu linnale au ja kuulsust. Akadeemik Mati Karelson on rahvusvaheliselt tunnustatud keemiateadlane, molekulaardisaini ja molekulaartehnoloogia suuna rajaja Eestis.

Eesti Vabariigi autasu

Riigi 90. aastapäeva eel tänab ja austab Eesti Vabariik riigile osutatud teenete eest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga professor Margus Loppi.

Doktoritööde kaitsmised

Vilja Mardla - 9.05.2008
Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine antiagregatiivsete ainete kombineerimisega (Inhibition of Platelet Aggregation with Combination of Antiplatelet Agents)
Juhendaja dr Gennadi Kobzar

Ly Villo - 4.07.2008
Desoksüsuhkru estrite stereoselektiivne kemoensümaatiline süntees kasutades Candida antarctica lipaasi B (Stereoselective chemoenzymatic synthesis of deoxy sugar esters involving Candida antarctica lipase B)
Juhendaja dr Omar Parve

Artur Jõgi - 27.08.2008
4'-asendatud 2', 3'-dideoksünukleosiidi analoogide süntees (Synthesis of 4'-substituted 2', 3'-dideoxynucleoside Analogues) Juhendajad: professor Margus Lopp, vanemteadur Anne Paju

2007

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

12.12.2007 valis Eesti Teaduste Akadeemia suurkogu kolm uut akadeemikut, sh loodusteaduste alal prof Mati Karelsoni.

Eesti Vabariigi patendikiri

15.06.2007 on registreeritud Eesti Vabariigi patendikiri nr 04848: Margus Lopp, Anne Paju, Tõnis Pehk, Margus Eek, Tõnis Kanger. Meetod (–)-R-homosidrunhappe- ja (+)-S-homosidrunhappe laktoonide saamiseks. Nimetatud ühendid võiksid leida kasutust ravimitööstuses.

Doktoritööde kaitsmised

Karin Valmsen - 29.11.2007
Prostaglandiinide süntees korallis Plexaura homomalla: tsüklooksügenaasi stereospetsiifilisuse struktuurilised determinandid
(Prostaglandin synthesis in the coral Plexaura homomalla: Control of prostaglandin stereochemistry at carbon 15 by cyclooxygenases)
Juhendaja: prof Nigulas Samel

Maria Borissova - 22.11.2007
Alküülimidasooliumi soolad kapillaarelektroforeesis
(Capillary electrophoresis on alkylimidazolium salts)
Juhendaja: dr Mihkel Koel

Tiia Anmann - 15.06.2007
Integreeritud ja organiseeritud bioenergeetilised süsteemid südame ja aju rakkudes (Integrated and organized cellular energetic systems in heart and brain)
Juhendajad: prof Raivo Vilu ja prof Valdur Saks (KBFI)

TTÜ parimad teadusartiklid

20.02.2007 kinnitas TTÜ rektor "Aasta teadusartikli" konkursi tulemused, kusjuures parimaks teadusartikliks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas osutus: Mosse, Sarah; Laars, Marju; Kriis, Kadri; Kanger, Tõnis; Alexakis, Alexandre (2006). 3,3’-Bimorpholine Derivatives as a New Class of Organocatalysts for Asymmetric Michael Addition. Organic Letters, 8(12), 2559-2562.

TTÜ parimad õppejõud

20.02.2007 kinnitas TTÜ rektor 2006. aasta parimate õppejõudude valimise tulemused, kusjuures matemaatika-loodusteaduskonnast valiti parimaks professor Mihkel Kaljurand.

Riigi teaduspreemia 2007

15.02.2007 määrati ja 24.02.2007 anti üle riigi teaduspreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud tööde eest. Riigi teaduspreemiate jagamisel pälvisid Mihkel Kaljurand (kollektiivi juht), Mihkel Koel ja Merike Vaher TTÜ keemiainstituudist preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustööde tsükli "Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis" eest.

2006

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiad

12.12.2006. määras HTM Eesti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiad.
Loodusteaduste ja tehnika valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes sai I preemia Marju Laars (juhendaja Kadri Kriis), konkursitöö "(3S,3´S)-bimorfoliini asümmeetriline süntees ja tema derivaatide kasutamine organokatalüütilisel Michaeli liitumisel" eest.
Bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes sai II preemia Monika Mortimer (juhendaja Ivar Järving), konkursitöö "11R-lipoksügenaasi katalüütiline aktiivsus ja oksüdatsioonispetsiifika" eest.

Rahvusvaheline konverents

26.-29.juuni 2006 toimus Tallinnas kodu- ja välisbaltlaste teaduskonverents Balticum Organicum Syntheticum 2006 (BOS 2006). Konverentsi kodulehekülg on http://bos06.ttu.ee/. Tallinna orgkomitee esimees oli prof Margus Lopp.

Doktoritööde kaitsmised

16.06.2006 Merle Uudsemaa
Solvateeritud üleminekumetalli-ioonide kvantkeemiline modelleerimine
Juhendaja: prof Toomas Tamm

05.06.2006 Ljudmilla Tšekulajeva
Kasvajarakkude fotosensibiliseeritud hävimine porfüriinide ja kloriinide toimel
Juhendajad: prof Nigulas Samel ja dr Igor Ševtšuk

18.05.2006 Maria Kulp
Biokeemiliste reaktsioonide kineetika kapillaarelektroforeetiline seire
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

31.03.2006 Sille Ehala
Mitmemõõteliste analüüsimeetodite väljatöötamine ja rakendamine bioaktiivsete ühendite analüüsil
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Riiklikud autasud

Eesti Vabariigi 88.aastapäeva puhul andis Vabariigi President 22. veebruaril aumärgid:
prof Mati Karelsonile - Valgetähe III klassi ordeni ja
dr Mihkel Koelile - Valgetähe IV klassi ordeni

Toetus infrastruktuuri arendamiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus langetas 26. aprillil otsuse rahastada teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri arendamise programmi raames viit täistaotlust, sh Tallinna Tehnikaülikooli projekt: TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamine 2005-2008 - 44 miljonit krooni;

  • Olulisi sündmusi keemiainstituudis
    2002 - 2005, alates 2011
  • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
    ENG | EST
    Siseveeb | ÕIS | Kontakt
    (new) validate