Olulisi sündmusi keemiainstituudis

Olulisi sündmusi alates 2006

2005

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

13.12.2005 selgusid üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil preemia võitjad:

II preemia võitis bioloogia, keskkonna- ja arstiteaduste valdkonnas doktoriõppe astmes Tiia Anmanni (juhendaja prof Raivo Vilu) teadustöö: Kaltsiumi poolt indutseeritud kontraktsioon sarkomeerides muudab mitokondrite hingamise regulatsiooni permeabiliseeritud südame lihasrakkudes;

II preemia võitis matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia valdkonnas magistriõppe astmes Kristin Raudla (juhendaja dots Tõnis Kanger) teadustöö: Bitsüklo[3.3.0]oktanooni derivaatide süntees.

Tudengite teadustööde konkurss

26.10.2005 teatati TTÜ tudengite teadustööde konkursi 2005 tulemused. Loodusteaduste valdkonnas võitis keemiainstituudi magistrandi Indrek Reile töö: Tsüklopentanoolide katalüütiline oksüdeerimine õhuhapnikuga.

Keemiapäevad

20. ja 21. oktoobril peeti TTÜ-s Eesti Keemia Seltsi keemiapäevad, peaorganiseerijaks oli keemiainstituut. Keemiainstituudi teadurid ja kraadiüliõpilased esitasid 16 suulist ja stendi ettekannet.

Stipendium doktorandile

15.10.2005 teatati AS ES Sadolin stipendiumi määramisest keemiainstituudi doktorandile Ly Villole.

Kinnitati taotlus infrastruktuuri arendamiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kinnitas 30.09.2005 teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri arendamise programmi viis parimaks hinnatud eeltaotlust. Nende hulka kuulus ka meiega seotud projekt: TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamine 2005-2008.

Rahvusvaheline konverents

1-5 juuni 2005 tomus TTÜ-s rahvusvaheline konverents: Teadmistepõhised materjalid ja tehnoloogiad jätkusuutlikus keemias.
Korraldasid: TTÜ, TÜ ja Nottinghami Ülikool; projekti juht dr Mihkel Koel.

Doktoritöö kaitsmine

RIINA AAV (28.04.2005): 9,11-Sekosteroolide vaheühendite süntees
Juhendajad: prof Margus Lopp ja dotsent Tõnis Kanger

Ühisseminar Tampere VTT teadlastega

22.04.2005 korraldas TTÜ keemiainstituut ühepäevase seminari koos VTT materjalide osakonnaga Tamperest (Joint Research and Development Day of TTU and VTT Materials) Tutvustavate ettekannetega esinesid nii VTT kui ka TTÜ keemiainstituudi ja materjaliteaduste instituudi teadurid.

Kohtumine endiste kolleegidega

21.01.2005 toimus kohtumine endiste kolleegidega Keemia Instituudist ning tutvumine uue kuue ja sisu saanud Loodusteaduste majaga.

Uues majas

Jaanuaris 2005 toimus sissekolimine vastselt renoveeritud ja hästisisustatud Loodusteaduste majja TTÜ linnakus Mustamäel, Akadeemia tee 15.

2004

Avati Loodusteaduste maja

17.12.2004 toimus Loodusteaduste maja pidulik avamine.
Jaanuaris 2005 toimus sissekolimine renoveeritud majja.

Doktoritööd kaitsesid

IMRE VALLIKIVI (29.11.2004): Prostaglandiinide lipaas-katalüütilised reaktsioonid.
Juhendaja Omar Parve, kaasjuhendaja Margus Lopp

MONIKA ÜBNER (30.11.2004): Humiinainete interaktsioonid metalli katioonidega.
Juhendaja Margus Lopp

Eesti Keemia Seltsi president

Eesti Keemia Seltsi üldkoosolek valis 18.11.2004 uue volikogu, uue juhatuse ja uueks presidendiks prof MARGUS LOPPi.

Swiss Baltic Net Graduate Award 2004

28.10.2004 osutus TTÜ kraadiõppe üliõpilaste teadustööde konkursil parima teadusliku publikatsiooni auhinna saajaks TTÜ keemiainstituudi doktorant MARIA KULP: In situ monitoring of kinetics of metabolic conversion of ATP to ADP catalysed by MgATPases of muscle Gastrocnemius skinned fibers using micellar electrokinetic chromatography. Maria Kulp, Mihkel Kaljurand, Tuuli Käämbre, Peeter Sikk, Valdur Saks. Electrophoresis, 2004, Vol 25, Issue 17, 2996-3002.

Tehnoloogiakeskuse juhataja

Rektori käskkirjaga nimetati TTÜ tehnoloogiakeskuse juhatajaks molekulaartehnoloogia prof MATI KARELSON.

Õppetooli moodustamine

Alates 01.09.2004 moodustati keemiainstituudi koosseisus uus õppetool - molekulaartehnoloogia õppetool. Õppetooli juhatajaks nimetati prof MATI KARELSON.

Uus direktor

Seoses instituudi senise direktori prof MARGUS LOPPi valimisega matemaatika-loodusteaduskonna dekaaniks nimetati valimistulemuste põhjal alates 01.09.2004 keemiainstituudi uueks direktoriks prof MIHKEL KALJURAND.

Arenduskeskuse käivitamine

25.02.2004 teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) muuhulgas toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse käivitamisest. Eesmärgiks on osalevate ettevõtete konkurentsivõime toetamine läbi tootearenduse. Projekti juht Urmas Sannik, vastutavad täitjad TTÜ-st on RAIVO VILU (keemiainstituut) ja Toomas Paalme (toiduinstituut).

Riigi teaduspreemia

24.02.2004 anti riigi teaduspreemia eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud teadustööde tsükli "Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid" eest MARGUS LOPPile (kollektiivi juht), TõNIS KANGERile ja ANNE PAJUle.

2003

Oskusteabe müük

2003 sõlmiti TTÜ ja AS ProSyntest vahel oskusteabe kasutusse andmise leping. Homosidrunhappe sünteesi meetodid (M.Lopp, T.Kanger, A.Paju).
2003 sõlmiti TTÜ ja Cayman Chemical Company, Inc (US) vaheline lihtlitsentsileping. Uue ensüümiga seotud oskusteave (I.Järving, R.Järving, M.Mortimer, N.Samel).

Hoone renoveerimise käivitumine

2003.a. käivitus Akadeemia tee 15 hoone renoveerimise kava. Maja tühjakskolimine novembri alguseks puudutas oluliselt analüütilise keemia õppetooli ja orgaanilise keemia õppetooli, vähem bioorgaanilise keemia õppetooli töötajaid.

Instituudi teaduskonverents

28.01.2003 toimus instituudi teaduskonverents, kus esitati 14 ettekannet, mis käsitlesid 23 teadusprojekti eesmärke ja tulemusi.

Doktoritöö kaitsmine

Tiiu-Maie Laht (16.06.2003): Mikrostruktuuri mõju mikrobioloogilistele ja ensümaatilistele protsessidele Shveitsi-tüüpi juustus
Juhendajad: prof R. Vilu ja prof T. Paalme

2002

Struktuurimuudatused

Seoses TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna moodustamisega alates 01.09.2002 toimus TTÜ teaduskondade struktuuri muutmine ja asutuse Keemia Instituut (1947-2002, asutatud kui ENSV TA teadusinstituut, tegevus TTÜ asutusena lõpetatud 31.12.2002) intergeerimine ülikooliga. Osa keemiateaduskonna alus- ja rakenduskeemia instituudist (28 töötajat) kujundati ümber matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudiks, kusjuures sellega liideti valdav osa asutusest Keemia Instituut (41 töötajat). Kinnitati keemiainstituudi struktuur: analüütilise keemia õppetool (juhataja prof M.Kaljurand) anorgaanilise keemia õppetool (juhataja prof T.Tamm), bioorgaanilise keemia õppetool (juhataja prof N.Samel), biotehnoloogia õppetool (juhataja prof R.Vilu) ja orgaanilise keemia õppetool (juhataja prof M.Lopp). Keemiainstituudi direktoriks määrati prof Margus Lopp.

Riigi teaduspreemia

24.02.2002 anti Eesti Vabariigi teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli "Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes" eest teadlaskollektiivile Nigulas Samel (kollektiivi juht), Ivar Järving, Reet Koljak, Karin Valmsen ja Külliki Varvas.

Doktoritöö kaitsmine

Merike Vaher (18.12.2002): Toatemperatuuril vedelate soolade kasutamine taustelektrolüütidena kapillaarelektroforeesis
Juhendajad: dr M. Koel ja prof M. Kaljurand

  • Olulisi sündmusi keemiainstituudis
    2006 - 2010, alates 2011
  • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
    ENG | EST
    Siseveeb | ÕIS | Kontakt
    (new) validate